URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
MAŁOPOLSKI PROJEKT „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ”

MAŁOPOLSKI PROJEKT „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ”

    MAŁOPOLSKI PROJEKT „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ”       Od dnia 14...

Podpisanie umowy przez Gminę Biały Dunajec o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zdalna Szkoła+

Podpisanie umowy przez Gminę Biały Dunajec o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zdalna Szkoła+

    Podpisanie umowy przez Gminę Biały Dunajec o dofinansowanie projektu w ramach...

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

    „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – niskooprocentowane pożyczki na...

  • MAŁOPOLSKI PROJEKT „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ”

    MAŁOPOLSKI PROJEKT „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ”

  • Podpisanie umowy przez Gminę Biały Dunajec o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zdalna Szkoła+

    Podpisanie umowy przez Gminę Biały Dunajec o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zdalna...

  • „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności...

 

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie nowych statutów sołectw Gminy Biały Dunajec 

 

Wójt Gminy Biały Dunajec

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY

DO KONSULATCJI,


KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ PROJEKTY NOWYCH STATUTÓW WSZYSTKICH

SOŁECTW GMINY BIAŁY DUNAJEC.


Wszelkie uwagi i propozycje prosimy zgłaszać osobiście lub składać pisemnie do


 Komisji Statutowej Rady Gminy, Rad Sołeckich

lub
 pocztą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


w terminie do dnia 15 czerwca 2014 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIV/262/2014

RADY  GMINY BIAŁY DUNAJEC

z dnia 22 maja 2014 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw.

 

 

Na podstawie art. 5a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
    (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada  Gminy Biały Dunajec uchwala,
      co następuje:

§ 1.

1.      Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Biały Dunajec zamieszkałymi w sołectwach: Biały Dunajec, Gliczarów Dolny, Gliczarów Górny, Leszczyny i Sierockie 
         w celu zasięgnięcia opinii w sprawie projektów statutów sołectw.

2.      Udział w konsultacjach dotyczących projektów statutów sołectw mogą brać mieszkańcy danego sołectwa.

3.      Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 15 czerwca 2014 r.

§ 2.

Projekty statutów sołectw udostępnione będą do publicznego wglądu w okresie konsultacji w:

1) Biurze Sekretarza Gminy – pokój Nr 9

2)na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Biały Dunajec - zakładka „prawo” – „statuty sołectw”;

3) u sołtysów sołectw wymienionych w § 1 ust. 1.

§ 3.

Konsultacje polegać będą na kierowaniu do doraźnej Komisji Statutowej Rady  Gminy Biały
   Dunajec pisemnych opinii, wniosków i uwag mieszkańców sołectw do projektów statutów
      sołectw.

§  4.

     1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

     2. Opinie, uwagi i wnioski dotyczące projektów statutów sołectw zostaną przedstawione na sesji
          Rady Gminy Biały Dunajec do dnia 30 czerwca 2014 r.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biały Dunajec.

     

§ 6.

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw.

Stosownie do art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w ważnych sprawach dla gminy mogą być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami gminy.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy statut jednostki pomocniczej określa rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Projekty statutów sołectw zostały opracowane w związku z potrzebą dostosowania ich do organizacji i zakresu działań sołectw oraz do obowiązujących przepisów prawnych. Przed podjęciem uchwał przez Radę Gminy Biały Dunajec w sprawie statutów sołectw należy przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami gminy.

W związku z powyższym przedstawiono projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektów statutów jednostek pomocniczych – sołectw w gminie Biały Dunajec.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, ale po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Zasady i tryb konsultacji społecznych dotyczących  statutów sołectw reguluje uchwała rady gminy.

senior

 

spis

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko